უპროცენტო სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

საპროცენტო განაკვეთის საკითხი და გაფორმების სიმარტივე არის საკვანძო მომენტი ორგანიზაციის არჩევისას, სადაც შეგვიძლია ავიღოთ სესხი. ბევრი დაინტერესებულია სად და როგორ აიღონ უპროცენტო სესხი ან მიიღონ არსებული ფასდაკლება. ნამდვილია ეს? ზოგიერთ შემთხვევაშიკი.

რა თქმა უნდა, სესხის საპროცენტო განაკვეთის შემცირების მიღება ან შესაძლებლობა სესხზე პროცენტის გადაუხდელობა, ეს ძალიან მიმზიდველი პერსპექტივაა. ამ შემთხვევაში დროებით თავისუფალი სახსრების გამოყენება  მომგებიანი იქნება. თუმცა, ხშირად ფრაზაში „უპროცენტო ონლაინ სესხი საკრედიტო ბარათზე“- ეს არის მარკეტინგული სვლა, რის მიღმაც იმალება დაზღვევის გადახდის რთული სქემები, ფარული გადასახადები ან სხვა ნიუნასები.

უპროცენტო სესხის მიღება სასესხო ორგანიზაციებში შეიძლება აქციის პერიოდში:

1.სპეციალური შეთავაზებები ახალი მომხმარებლებისთვის.

2.მოქმედ მსესხებლებისთვის აქციები.

3.მომხმარებლის მოზიდვის მიზნით, ერთჯერადი შეთავაზებები.

უნდა გახსოვდეთ, რომ ბანკი ან სასესხო კომპანია ისინი ყოველთვის ბენეფიციარია, ამიტომ თანხის სახსრების გამოყენებისას ყოველთვის  არის გადასახადი. როგორც წესი, ტრადიციულად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში,  დღეში პროცენტის მერყეობა წარმოადგენს 1-დან 3-მდე. ზოგიერთი კომპანია გთავაზობთ ფიქსირებულ გადასახადს, ხოლო ზოგიერთი მომხმარებელს სთავაზობს მოქნილ პირობებს. მაგალითად, ყოველ მომდევნო სასესხო მოთხოვნაზე გასაცემი თანხა იზრდება, ხოლო საპროცენტო  განაკვეთი მცირდება.

უამრავ ბანკში ძალიან პოპულარული მომსახურებაა სამომხმარებლო სესხი ბარათზე საშეღავათო პერიოდით. დღეების რაოდენობა, რომლისთვისაც პროცენტი არ იქნება დარიცხული, შესაძლებელია მიღწეული იქნეს 55 დღეს. აქედან გამომდინარე, ფულადი სახსრების მიღებისას ბარათზე, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მთლიანი თანხა, არაუგვიანეს 54 დღისა, პირველი ექსპლუატაციის მომენტიდან. ამ შემთხვევაში, პროცენტების დარიცხვა არ მოხდება. სრულად სესხის დაფარვის შემდეგ დღის განმავლობაში, თქვენ შეგიძლიათ ისევ გამოიყენოთ თანხა საშეღავათო პერიოდზე 55 დღეზე.

Saprocento ganakvetis sakitxi da gapormebis simartive aris sakvandzo momenti organizaciis archevisas, sadac shegvidzlia avighot sesxi. Bevri dainteresebulia sad da rogor aighon uprocento sesxi an miighot arsebuli pasdakleba. Namdvilia es ? Zogiert shemtxvevashi ki.

Ra tqma unda, sesxis saprocento ganakvetis shemcirebis migheba an shesadzlebloba sesxze procentis gadauxdeloba, es dzalian mimzidbeli perspeqtivaa. Am shemtxvevashi droebit tavisupali saxsrebis gamoyeneba momgebiani iqneba. Tumca, xshirad prazashi “uprocento onlain sesxi sakredito baratze”- es aris marketinguli svla, ris mighmac imaleba dazghvevis gadaxdis rtuli sqemebi, paruli gadasaxadebi an sxva niuansebi.

Uprocento sesxis migheba sasesxo organizaciebshi sheidzleba aqciis periodshi:

1.Specialuri shetavazebebi axali momxmareblebistvis.

2.Moqmed msesxeblebistvis aqciebi.

3.Momxmareblis mozidvis miznit, ertjeradi shetavazebebi.

Unda gaxsovdet, rom banki an sasesxo compania isini yoveltvis benepiciaria, amitom tanxis saxsrebis gamoyenebisas yoveltvis aris gadasaxadi. Rogorc wesi, tradiciulad microsapinanso organizaciebshi, dgheshi procentis meryeoba warmoadgens 1-dan 3-mde. Zogierti compania gtavazobt piqsirebul gadasaxads, xolo zogierti momxmarebels stavazobs moqnil pirobebs. Magalitad, yovel momdevno sasesxo motxovnaze gasacemi tanxa izrdeba, xolo saprocento  ganakveti mcirdeba.

Uamrav bankshi dzalian popularuli momsaxurebaa samomxmareblo sesxi baratze sasheghavato periodit. Dgheebis raodenoba, romlistvisac procenti ar iqneba daricxuli, shesadzlebelia mighweuli iqnes 55 dhes. Aqedan gamomdiare, puladi saxsrebis mighebisas baratze, tqven shegidzliat gamoiyenot mtliani tanxa, araugvianes 54 dghisa, pirveli eqspluataciis momentidan. Am shemtxvevashi, procentebis daricxva ar moxdeba. Srulad sesxis daparvis shemdeg dghis ganmavlobashi, tqven shegidzliat isev gamoiyenot tanxa sasheghavato periodze 55 dgheze.