სამომხმარებლო სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

სამომხმარებლო სესხის მიღება არის საპასუხისმგებლო. პოტენციური მსესხებელი ვალდებულია შეაფასოს ფინანსური ტვირთი, რომელიც მას დაეკისრება სესხის გადახდის პერიოდში. მსესხებელი ვალდებულია აირჩიოს ისეთი თანაფარდობა სესხი ოდენობის და ვადის ოდენობის, რომელშიც თანხის გადახდა სამომხმარებლო სესხზე არ უნდა აღემატებოდეს ყოველთვიურ შემოსავლის ნახევარს.

ბანკიდან სესხის აღებისას, აუცილებელია შერჩეული პროგრამის ყველა პირობის შესწავლა. ხშირად ის თანხა, რომელიც მსესხებელმა უნდა დაუბრუნოს ბანკს, შედგება არამარტო ძირითადი თანხისგან და პროცენტისგან, არამედ, მოიცავს დამატებით გადასახადებს, რომლებიც ერთი შეხედვით აშკარა არ არის.

საკომისიო შეიძლება დაწესდეს ბანკის მიერ იმ დროს, როდესაც სესხი მიიღება ან ყოველთვიურად იქამდე, სანამ სესხი მთლიანად იქნება დაფარული. ზოგჯერ, საკომისიოსთან ერთად, ბანკები პირველივე თვეს უფრო მაღალ საპროცენტო განაკვეთს იყენებენ. ამავე დროს, დანარჩენი პერიოდის განმავლობაში მოქმედებს სესხზე უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც არის მითითებული მონაცემების სახით. გარდა ამისა, ხშირად სესხის პირველ თვეში, სესხის ძირი თანხის დაფარვა არ ხდება: იფარება მხოლოდ პროცენტი. შედეგად, პროცენტები ორჯერ ირიცხება ერთსა და იმავე თანხაზე, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მთლიან თანხას.  

ბანკში სამომხმარებლო სესხის აღების დროს, ხშირად სთავაზობს მსესხებელს პირადი დაზღვევის ხელშეკრულების დადებაზე. თუ მსესხებელი თანახმაა, რომ დააზღვიოს თავისი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, სამუშაოს დაკარგვის რისკი, მაშინ მსესხებელს შეუძლია სესხი აიღოს უფრო ხელსაყრელი პირობით. როგორც წესი, პირადი სადაზღვევო სესხების განაკვეთები 1-2 საპროცენტო პუნქტით ნაკლებია, ვიდრე დაზღვევის გარეშე შეთავაზებასთან. რომელი უნდა აირჩიოს, მსესხებელი თვითონ გადაწყვეტს: პირადი დაზღვევა არის ნებაყოფლობითი, ბანკებს არ აქვთ უფლება დაზღვევის დაკისრების. 

Samomxmareblo sesxis migheba aris sapasuxismgeblo. Potenciuri msesxebeli valdebulia sheapasos pinansuri tvirti, romelic mas daekisreba sesxis gadaxdis periodshi. Msesxebeli valdebulia airchios iseti tanapardoba sesxis odenobis da vadis odenobis, romelshic tanxis gadaxda samomxmareblo sesxze ar unda aghematebodes yoveltviur shemosavlis naxevars.

Bankidan sesxis agheisas, aucilebelia shercheuli programis yvela pirobis sheswavla. Xshirad is tanxa, romelic msesxebelma unda daubrunos banks, shedgeba aramarto dziritadi tanxisgan da procentisgan, aramed, moicavs damatebit gadasaxadebs, romlebic erti shexedvit shkara ar aris.

Sakomisio sheidzleba dawesdes bankis mier im dros, rodesac sesxi miigheba an yoveltviurad iqamde, sanam sesxi mtlianad iqneba daparuli. Zogjer, sakomisiostan ertad, bankebi pirvelive tves upro maghal saprocento ganakvets iyeneben. Amave dros, danarcheni periodis ganmavlobashi moqmedebs sesxze upro dabali saprocento ganakveti, romelic aris mititebuli momacemebis saxit. Garda amisa, xshirad sesxis pirvel tveshi, sesxis dziris tanxis daparva ar xdeba: ipareba mxolod procenti. Shedegad, procentebi orjer iricxeba ertsa da imave tanxaze, rac mnishvnelovnad zrdis mtlian tanxas.

Bankshi samomxmareblo sesxis aghebis dros, xshirad stavazobs msesxebels piradi dazgvevis xelshekrulebis dadebaze. Tu msesxebeli tanaxmaa, rom daazghvios tavisi sicocxle, janmrteloba, samushaos dakargvis riski, mashin msesxebels sheudzlia sesxi aighos upro xelsayreli pirobebit. Rogorc wesi, piradi sadazghvevo sesxebis ganakvetebi 1-2 saprocento punqtit naklebia, vidre dazghvevis gareshe shetavazebastan. Romeli unda airchios, msesxebeli tviton gadawyvets: piradi dazghveva aris nebayoplobiti, bankebs ar aqvt upleba dazghvevis dakisrebis.