სამომხმარებლო სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

119 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

29 ორი კვირა

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

101 ორი კვირა

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

23 ორი კვირა

თანხა

1300 ლარი

ვადა

3 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

17 ორი კვირა

სამომხმარებლო სესხის მიღება არის საპასუხისმგებლო. პოტენციური მსესხებელი ვალდებულია შეაფასოს ფინანსური ტვირთი, რომელიც მას დაეკისრება სესხის გადახდის პერიოდში. მსესხებელი ვალდებულია აირჩიოს ისეთი თანაფარდობა სესხი ოდენობის და ვადის ოდენობის, რომელშიც თანხის გადახდა სამომხმარებლო სესხზე არ უნდა აღემატებოდეს ყოველთვიურ შემოსავლის ნახევარს.

ბანკიდან სესხის აღებისას, აუცილებელია შერჩეული პროგრამის ყველა პირობის შესწავლა. ხშირად ის თანხა, რომელიც მსესხებელმა უნდა დაუბრუნოს ბანკს, შედგება არამარტო ძირითადი თანხისგან და პროცენტისგან, არამედ, მოიცავს დამატებით გადასახადებს, რომლებიც ერთი შეხედვით აშკარა არ არის.

საკომისიო შეიძლება დაწესდეს ბანკის მიერ იმ დროს, როდესაც სესხი მიიღება ან ყოველთვიურად იქამდე, სანამ სესხი მთლიანად იქნება დაფარული. ზოგჯერ, საკომისიოსთან ერთად, ბანკები პირველივე თვეს უფრო მაღალ საპროცენტო განაკვეთს იყენებენ. ამავე დროს, დანარჩენი პერიოდის განმავლობაში მოქმედებს სესხზე უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც არის მითითებული მონაცემების სახით. გარდა ამისა, ხშირად სესხის პირველ თვეში, სესხის ძირი თანხის დაფარვა არ ხდება: იფარება მხოლოდ პროცენტი. შედეგად, პროცენტები ორჯერ ირიცხება ერთსა და იმავე თანხაზე, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მთლიან თანხას.  

ბანკში სამომხმარებლო სესხის აღების დროს, ხშირად სთავაზობს მსესხებელს პირადი დაზღვევის ხელშეკრულების დადებაზე. თუ მსესხებელი თანახმაა, რომ დააზღვიოს თავისი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, სამუშაოს დაკარგვის რისკი, მაშინ მსესხებელს შეუძლია სესხი აიღოს უფრო ხელსაყრელი პირობით. როგორც წესი, პირადი სადაზღვევო სესხების განაკვეთები 1-2 საპროცენტო პუნქტით ნაკლებია, ვიდრე დაზღვევის გარეშე შეთავაზებასთან. რომელი უნდა აირჩიოს, მსესხებელი თვითონ გადაწყვეტს: პირადი დაზღვევა არის ნებაყოფლობითი, ბანკებს არ აქვთ უფლება დაზღვევის დაკისრების.