საკრედიტო ბარატები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

საკრედიტო ბარათები არის უნივერსალური სახსრები საქონლისა და მომსახურების გადასახადების გადახდაზე და ნაღდი ფულის მიღება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. დღეს ქართული ბანკები კლიენტებს სთავაზობენ საკრედიტო ბარათებზე სხვადასხვა შეთავაზებებს. ყოველივე მათგანს აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარე და შეიძლება შეესაბამებოდნენ აგრეთვე მოსახლეობის სხვადასხვა სეგმენტს, კონკრეტული საჭიროებებისთვის და მიზნებისთვის.

საკრედიტო ბარათების უმრავლესობას აქვს შემდეგი უპირატესობები:

  • სიმშვიდე გაუთვალისწინებელ მდგომარეობაში, რადგან თქვენ ყოველთვის გაქვთ თანხა საგანგებო მდგომარეობისთვის;
  • შეიძინოთ რაიმე დანაზოგის და მოლოდინის გარეშე და გადაიხადოთ საქონლის ღირებულება გარკვეული დროის განმავლობაში;
  • ბარათით გადახდის შესაძლებლობა, საქონლის ღირებულების გადახდა საკომისიოს და მომსახურეობის გარეშე;
  • თანხის ქეშბექის (თანხის უკან დაბრუნების) შესაძლებლობა რაიმეს შეძენისას საკრედიტო ბარათით სავაჭრო ცენტრებში;
  • საკრედიტო დავალიანების დაფარვის მოქნილი და ხელსაყრელი პირობები.

საკრედიტო ბარათის მთავარი დადებითი მხარეა ე.წ საშეღავათო პერიოდი, ანუ არის დრო (ჩვეულებრივ 20-დან 50 დღემდე), რომლის განმავლობაშიც, აღებულ სასესხო თანხაზე პროცენტი არ იქნება დარიცხული. თუ თქვენ ხართ პასუხისმგებლიანია და პუნქტუალური და საშეღავათო დროის გასვლამდე გაქვთ საშუალება, რომ შემოიტანოთ აღებული სესხის თანხა, თქვენ საერთოდ არ იხდით პროცენტებს.

Sakredito baratebi aris universaluri saxsrebi saqonlisa da momsaxurebis gadasaxadebis gadaxdaze da naghdi pulis migheba msoplios nebismier wertilshi. Dghes qartuli bankebi klientebs stavazoben sakredito baratebze sxvadasxva shetavazebebs. Yovelive matgans aqvs dadebiti da uaryopiti mxare da sheidzleba sheesabamebodnen agretve mosaxleobis sxvadasxva segments, konkretuli sachiroebistvis da miznebistvis.

Sakredito baratebis umravlesobas aqvs shemdegi upiratesobebi:;

  • Simshvide gautvaliswinebel mdgomareobashi, radgan tqven yoveltvis gaqvt tanxa sagangebo mdgomareobistvis;
  • Sheidzinot raime danazogis da molodinis gareshe da gadaixadot saqonlis ghirebuleba garkveuli drois ganmavlobashi;
  • Baratit gadaxdis shesadzlebloba, saqonlis ghirebulebis gadaxda sakomisios da momsaxurebis gareshe;
  • Tanxis qeshbeqis (tanxis ukan dabrunebis) shesadzlebloba raimes shedzenisas sakredito baratit savachro centrebshi;
  • Sakredito davalianebis daparvis moqnili da xelsayreli pirobebi.

Sakredito baratis mtavari dadebiti mxarea e.w sasheghavato periodi, anu aris dro (chveulebriv 20-dan 50 dghemde), romlis ganmavlobashic, aghebul sasesxo tanxaze procenti ar iqneba daricxuli. Tu tqven xart pasuxismgebliania da punqtualuri da sasheghavato drois gasvlamde gaqvt sashualeba, rom shemoitanot aghebuli sesxis tanxa, tqven saertod ar ixdit procentebs.