საბანკო სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

საბანკო სესხი არის მოსახერხებელი გადაწყვეტილება, თუ თქვენ დაგჭირდებათ თანხა გადაუდებელი შემთხვევებისთვის,  საკუთარი სახსრები კი არ არის საკმარისი ან მათი გამოყენება არასასურველია. როდესაც თქვენ დააპირებთ ფინანსური ოპერაციების ოპტიმიზაციას საბანკო პროდუქტის ჩართვით, უნდა იცოდეთ შესაძლო პრობლემების შესახებ: თქვენ შეგიძლიათ დაკარგოთ დრო ბანკის გადაწყვეტილების მოლოდინში და მიიღოთ უარი სესხზე, გადასახდელი დამატებითი თანხა იქნება საკმარისად მაღალი...

აქ მთავარი საკითხი არის არ ის, თუ რომელი ბანკი გასცემ „კარგად“ სესხებს, არამედ ის თუ რომელ ბანკში უფრო მომგებიანია სესხის აღება. ხშირად დაბალ მოთხოვნებსა და ფულადი საშუალებების მიღების სისწრაფეს თან მოსდევს საგრძნობად მაღალი საპროცენტო განაკვეთები.

არჩევანის მარტივი ალგორითმი დაგეხმარებათ გაერკვიოთ, თუ რომელი ბანკი არის საუკეთესო სესხის ასაღებად. პირველ რიგში, თქვენ უნდა უპასუხოთ რამდენიმე კითხვას:

 • მზად არის თუ არა ბანკი, რომ აღიაროს თქვენი გადახდისუნარიანობა? გაიგეთ ყველაფერი სესხების მოთხოვნების შესახებ.
 • არის თუ არა პირველადი შენატანი მიზნობრივი სესხისთვის და შეძლებთ თუ არა მის გადახდას?
 • რა თანხაზე შეგიძლიათ დაეყრდნოთ თქვენი საკრედიტო ისტორიის მიხედვით და რა იქნება თქვენს მიერ არჩეული კონკრეტული ბანკის განაკვეთი?
 • როგორ და რა კომისიებით იქნება გაცემული სესხი?
 • კომფორტული იქნება თუ არა სესხის გადახდა?
 • შესაძლებელია თუ არა წინსწრებით სესხის დაფარვა დამატებითი საკომისიოს გარეშე? აქ მოცემულია რამდენიმე ბანკი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ოპტიმალურ საკრედიტო პირობებსა და სხვადასხვა შეღავათებს:
 • მსესხებლის შემოსავლის შესახებ;
 • მისი საკრედიტო ისტორია;
 • საჭიროა თანხა და მასთან დაკავშირებული სესხის პირობები. ბანკების მიერ ყველაზე დიდი ლოიალურობა არის დადებითი ისტორიის მქონე ადამიანებისადმი, მიმდინარე სამუშაო გამოცდილებით ექვსი თვის განმავლობაში და აგრეთვე სახელფასო ბარათის მქონე პირი. თუმცა, მთელი რიგი საკრედიტო პროდუქტების, არსებობს მომგებიანი შეთავაზებები ფართო სპექტრის მსესხებლებისთვის.

Sabanko sesxi aris mosaxerxebeli gadawyvetileba, tu tqven dagchirdebat tanxa gadaudebeli shemtxvevebistvis, sakutari saxsrebi ki ar aris sakmarisi an mati gamoyeneba arasasurvelia. Rodesac tqven daapirebt pinansuri operaciebis optimizacias sabanko produqtis chartvit, unda icodet shesadzlo problemebis shesaxeb: tqven shegidzliat dakargot dro bankis gadawyvetilebis molodinshi da miighot uari sesxze, gadasaxdeli damatebiti tanxa iqneba sakmarisad maghali…

Aq mtavari sakitxi aris ara is, tu romeli banki gascems “kargad” sesxebs, aramed is tu romel bankshi upro momgebiania sesxis agheba. Xshirad dabal motxovnebsa da puladi sashualebebis mighebis  siswrapes tan mosdevs sagrdznobad maghali saprocento ganakvetebi.

Archevanis martivialgoritmi dagexmarebat gaerkviot,tu roemli banki aris sauketeso sesxis asaghebad. Pirvel rigshi, tqven unda upasuxot ramdenime kitxvas:

 • Mzad aris tu ara banki, rom aghiaros tqveni gadaxdisunarianoba? Gaiget yvelapero sesxebis motxovnebis shesaxeb.
 • Aris tu ara pirveladi shenatani miznobrivi sesxistvis da shedzlebt tu ara mis gadaxdas?
 • Ra tanxaze shegidzliat daeyrdnot tqveni sakredito istoriis mixedvit da ra iqneba tqvens mier archeuli konkretuli bankis ganakveti?
 • Rogor da ra komisiebit iqneba gacemuli sesxi?
 • Komportuli iqneba tu ara sesxis gadaxda?
 • Shesadzlebelia tu ara winswrebit sesxis daparva damatebiti sakomisios gareshe ? Aq mocemulia ramdenime banki, romlebic uzrunvelyopen optimalur sakredito pirobebsa da sxvadasxva sheghavatebs:
 • Msesxeblis shemosavlis shesaxeb;
 • Misi sakredito istoria;
 • Sachiroa tanxa da mastan dakavshirebuli sesxis pirobebi. Bankebis mier yvelaze didi loialuroba aris dadebiti istoriis mqone adamianebsadmi, mimdinare samushao gamocdilebit eqvsi tvis ganmavlobashi da agretve saxelpaso baratis mqone piri. Tumca, mteli rigi sakredito produqtebis, arsebobs momgebiani shetavazebebi parto speqtris msesxeblebistvis.