მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

მიკროფინანსირება (ინგლ.microfinance) არის ერთგვარი საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსურ მომსახურებასთან, როგორც წესი, მცირე ბიზნესის  დასაწყებად, რაც გულისხმობს მცირე საწარმოების დაფინანსების წყაროების ხელმისაწვდომობას.

მიკროსაფინანსოების მიზანია მცირე საწარმოების დაკრედიტების უაღრესად დინამიური და ეფექტიანი სისტემა, რადგან შემუშავდეს საქონლისა და მომსახურების წარმოებისა და განაწილების სტიმულირება, აგრეთვე დამწყებ მეწარმეებს, შეიძინონ გამოცდილება მოგების მიღებისას და კაპიტალის დაგროვებაში.

მიკროსაფინანსო არის კლასიკური საბანკო სესხის მოქნილი ფორმა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, დაიწყოთ  ბიზნესი, კაპიტალის ჩადების გარეშე და საკრედიტო ისტორიის გარეშე და ასევე ხელს უწყობს არანაკლებ სამი ამოცანის გადასაწყვეტად:

  • 1. მეწარმეების რაოდენობის გაზრდა;
  • 2. საგადასახადო შემოსავლების გაზრდა;
  • 3. საბანკო სექტორის მეშვეობით მცირე ბიზნესის წარმოების დაფინანსების საკრედიტო ისტორიის შექმნა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მომსახურებას უწევენ  მეწარმეებს, რომლებიც კომერციულ ბანკებს ემსახურებიან და ამით აძლიერებენ სახელმწიფოს ფინანსურ სისტემას. კომერციულ ბანკებზე დაწესებული პირობები ხშირად გაუსაძლისია მეწარმეებისთვის (განსაკუთრებით სესხის უზრუნველყოფისთვის). მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ასრულებენ ზოგიერთ სარგებელს და დაბალი რისკის მქონე მცირე ფინანსურ ოპერაციებს, რომლებიც კომერციულ ბანკების მიმართ არ არის მიმზიდველი.

Micropinansireba (ingl.microfinance) aris ertgvari saqmianoba, romelic dakavshirebulia pinansur momsaxurebastan, rogorc wesi, mcire biznesis dasawyebad, rac gulisxmobs mcire sawarmoebis dapinansebis wyaroebis xelmisawvdomobas.

Microsapinansoebis mizania mcire sawarmoebis dakreditebis uaghresad dinamiuri da epeqtiani sistema, radgan shemushavdes saqonlisa da momsaxurebis warmoebisa da ganawilebis stimulireba, agretve damwyeb mewarmeebs, sheidzinon gamocdileba mogebis mighebisas da kapitalis dagrovebashi.

Microsapinanso aris klasikuri sabanko sesxis moqnili porma, romelic sashualebas mogcemt, daiwyot biznesi, kapitalis chadebis gareshe da sakredito istoriis gareshe da aseve xels uwyobs aranakleb sami amocanis gadasawyvetad:

  1. Mewarmeebis raodenobis gazrda;
  2. Sagadasaxado shemosavlebis gazrda;
  3. Sabanko seqtoris meshvebobit mcire biznesis warmoebis dapinansebis sakredito istoriis sheqmna.

Microsapinanso organizaciebi momsaxurebas uweven mewarmeebs, romlebic komerciul bankebs emsaxurebian da amit adzliereben saxelmwipos pinansur sistemas. Komerciul bankebze dawesebuli pirobebi xshirad gausadzlisia mewarmeebistvis (gansakutrebit sesxis uzrunvelyopistvis). Microsapinanso organizaciebi asruleben zogiert sargebels da dabali riskis mqone mcire pinansur operaciebs, romlebic komerciul bankebis mimart ar arus mimzidveli.