მინი სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

მინი სესხის აღებისას, საკმარისია განცხადების გაგზავნა, საჭირო თანხის მითითებით. ფულის მიღება ბარათზე გადარიცხვის გზით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით ერთი ან ორი საათის განმავლობაში, სრულიად შესაძლებელია, რომ გადაწყვიტოთ პრობლემები.

სასესხო კომპანიისთვის სრულიად არ წარმოადგენს მნიშვნელობას, თუ რა მიზნებისთვის სჭირდება მსესხებელს ონლაინ მინი სესხი. პარტნიორული ურთიერთობა დაფუძნებულია ნდობაზე და ორმხრივ სარგებლობაზე. კომპანია თანხას გასცემს საბუთების გარეშე და შემოსავლის დადასტურების გარეშე, მსესხებელი დააბრუნებს თანხას პროცენტთან ერთად,  შეთანხმებული თარიღის მიხედვით.

ამ მომსახურებით შეიძლება ისარგებლონ პენსიონერებმა, დროებით უმუშევარმა ადამიანებმა, სტუდენტებმა. საკრედიტო ისტორიას და სოციალურ სტატუს მნიშვნელობა არ აქვს. თუმცა, თანხის უკან დაბრუნების პირობები უნდა იყოს შესრულებული ზუსტად. თუ თანხის დაბრუნებისას შეგექმნებათ პრობლემები, შეატყობინეთ თქვენი პრობლემის შესახებ კომპანიას.

ეს აუცილებელია სესხის ვადის კანონის ფარგლებში გახანგრძლივებისთვის, აგრეთვე ნდობაზე დამყარებულ ურთიერთობების შენარჩუნებისთვის. ისინი, ვინც აპირებენ მიიღონ მინი სესხი ბარათზე, აუცილებლად უნდა შეისწავლონ პარტნიორობის პირობები. კეთილსინდისიერი მსესხებლები სარგებლობენ შეღავათებით და შეუძლიათ, რომ სესხის დაფარვის პერიოდი გაახანძლივონ. მიმართეთ მინი სესხების მომსახურებას ნებისმიერ დროს და მიიღებთ ფინანსურ მხარდაჭერას უმოკლეს ვადაში. 

Mini sesxis aghebisas, sakmarisia gancxadebis gagzavna, sachiro tanxis mititebit. Pulis migheba baratze gadaricxvis gzit an naghdi angarishsworebit erti an ori saatis ganmavlobashi, sruliad shesadzlebelia, rom gadawyvitot problemebi.

Sasesxo companiistvis sruliad ar warmoadgens mnishvnelobas, tu ra miznebistvis schirdeba msesxebels onlain mini sesxi. Partnioruli uertiertoba dapudznebulia ndobaze da ormxriv sargeblobaze. Compania tanxas gascems sabutebis gareshe da shemosavlis dadasturebis gareshe, msesxebeli daabrunebs tanxas procenttan ertad, shetanxmebuli tarighis mixedvit.

Am momsaxurebit sheidzleba isargeblon pensionerebma, droebit umushevarma adamianebma, studentebma. Sakredito istorias da socialur status mnishvneloba ar aqvs. Tumca, tanxis ukan dabrunebis pirobebi unda iyos shesrulebuli zustad. Tu tanxis dabrunebisas shegeqmnebat problemebi, shetyobinet tqveni problemis shesaxeb companias.

Es aucilebelia sesxis vadis kanonis parglebshi gaxangrdzlivebistvis, agretve ndobaze damyarebul urtiertobebis shenarchunebistvis. Isini, vinc apireben miighon misi sesxi baratze, aucileblad unda sheiswavlon partniorobis pirobebi. Ketilsindisieri msesxeblebi sargebloben sheghavatebit da sheudzliat, rom sesxis daparvis periodi gaaxandzlivon. Mimartet mini sesxebis momsaxurebas nebismier dros da miighebt pinansur mxardacheras umokles vadashi.