მიკრო სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

მიკრო სესხი ეს არის მცირე თანხა, მოკლევადიანი პერიოდისათვის. სესხები ფართოდ გავრცელდა მომხმარებლებს შორის, რადგან ისინი უკვე ხელმისაწვდომია. თქვენ აღარ მოგიწევთ სხვადასხვა ცნობების და საბუთების შეგროვება. საბანკო ბარათზე ონლაინ სესხის გაცემის პროცედურა საჭიროებს რამდენიმე წუთს, გადაწყვეტილების მიღება კი მცირე დროს მოითხოვს.

მიკრო სესხი არის სპეციალური ტიპის სესხი. მას იყენებენ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელფასამდე ჯერ კიდევ დრო არის, თანხა კი დაგჭირდა ახლა. მიკრო სესხის აღება უფრო ადვილია, ვიდრე ის რომ სესხით აიღო თანხა მეგობრებისგან, ნაცნობებისგან. მიკრო სესხები უზრუნველყოფილია მოკლევადიანი სესხისთვის, რაც შეადგენს პერიოდს, არაუმეტეს ერთ თვეს. როგორც წესი, ბანკები მსგავს მოკლევადიან სესხებზე არ მუშაობენ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საპროცენტო შემოსავალი ვერ ფარავს სესხის მომსახურების ხარჯებს.

სესხები, რომელსაც სთავაზობენ ხალხს მცირეა, დაახლოებით 1000 ლარამდე. ეს ორი ფაქტორი იწვევს მაღალ წლიურ საპროცენტო განაკვეთს მიკრო სესხებზე, მაგრამ მოკლევადიანი  სესხის პერიოდში ზედმეტად გადახდილი თანხა არ არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. სესხი მიღება შეუძლია ყველას, ვინაიდან რადგანაც საკრედიტო კომპანია გასცემს ბევრს სესხს და ეს ორგანიზაციები ყურადღებას არ აქცევენ მსესხებლის თანხას.

მიკრო სესხის მიღება უფრო ადვილია, ვიდრე სესხის მიღება ბანკში. აღარ მოგიწევთ არანაირი საბუთების გაფორმება და რიგებში დგომა. განაცხადის შესავსებათ თქვენ დაგჭირდებათ არაუმეტეს 15 წუთის. ყველა განაცახდი განიხილება ინდივიდუალურად. მიკრო ორგანიზაციის თანამშრომლები მუშაობენ კონკრეტულად თითოეულ მსესხებელთან.  და მაშინაც როდესაც თქვენ გაქვთ უარყოფითი საკრედიტო ისტორია, თქვენ გაქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ სასწრაფოდ მიიღოთ სესხი სახლიდან გაუსვლელად. სესხის გადახდა თუ მოხდება ცხრილის მიხედვით, მაშინ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენ გამოასწორეთ თქვენი შეცდომები როგორც მსესხებელი და აღადგინეთ ფინანსური დისციპლინა, ეს ყველაფერი კარგად აისახება თქვენ საკრედიტო ისტორიაზე.

Micro sesxi es aris mcire tanxa, moklevadiani periodisatvis. Sesxebi partod gavrcelda momxmareblebs shoris, radgan isini ukve xelmisawvdomia. Tqven aghar mogiwevt sxvadasxva cnobebis da sabutebis shegroveba. Sabanko baratze onlain sesxis gacemis procedura sachiroebs ramdenime wuts, gadawyvetilebis migheba ki mcire dros moitxovs.

Micro sesxi aris specialuri tipis sesxi. Mas iyeneben im shemtxvevashi, rodesac xelpasamde jer kidev dro aris, tanxa ki dagchirda axla. Micro sesxis agheba upro advilia, vidre is rom sesxit aigho tanxa megobrebisgan, nacnobebisgan. Micro sesxebi uzrunvelyopilia moklevadiani sesxistvis, rac sheadgens periods, araumetes ert tves.  Rogorc wesi, bankebi msgavs moklevadian sesxebze ar mushaoben, imitom rom xshir shemtxvevashi saprocento shemosavali ver paravs sesxis momsaxurebis xarjebi.

Sesxebi,romelsac stavazoben xalxs mcirea, daaxloebit 1000 laramde. Es ori paqtori iwvevs maghal wliur saprocento ganakvets micro sesxebze, magram moklevadiani sesxis periodshi zedmetad gadaxdili tanxa ar aris dzalzed mnishvnelovani. Sesxi migheba sheudzlia yvelas, vinaidan radganac sakredito compania gascems bevr sesxs da es organizaciebi yuradghebas ar aqceven msesxeblis tanxas.

Micro sesxis migheba upro advilia, vidre sesxis migheba bankshi.Aghar mogiwevt aranairi sabutebis gapormeba da rigebshi dogma. Ganacxadis shesavsebat tqven dagchirdebat araumetes 15 wutis. Yvela ganacxadi ganixileba individualurad. Micro organizaciis tanamshromlebi mushaoben konkretulad titoeul msesxebeltan. Da mashinac rodesac tqven gaqvt uaryopiti sakredito istoria, tqven gaqvt imis shesadzlebloba, rom saswrapod miighot sesxi saxlidan gausvlelad. Sesxis gadaxda tu moxdeba cxrilis mixedvit, mashin inpormacia imis shesaxeb, rom tqven gamoasworet tqveni shecdomebi rogorc msesxebeli da aghadginet pinansuri disciplina, es yvelaperi kargad aisaxeba tqven sakredito istoriaze.