სესხები 15 წუთში

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

ზემოაღნიშნულ საბანკო ორგანიზაციების მომსახურებით თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სესხი 15 წუთში. ჩვენ სპეციალურად შევარჩიეთ შემოწმებული საფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც გასცემენ სესხს სხვადასხვა სახის თანხებს.

სესხის მისაღებად 15 წუთში (მაქსიმუმ 1 საათში), თქვენ უნდა აირჩიოთ კომპანია მოცემული სიიდან და გადახვიდეთ შერჩეულ კომპანიის ვებ-გვერდზე. ამის შემდეგ, ონლაინ რეჟიმში თქვენ უნდა შეავსოთ განაცხადი სესხზე და მიუთითოთ თქვენი პირადი მონაცემები, პასპორტი და საიდენთიფიკაციო კოდი. ეს მოქმედება 5-10 წუთს საჭიროებს. შემდეგ, თქვენ უნდა დაელოდოთ ბანკის მიერ სესხზე დადებით პასუხს, რომელიც მოდის მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით ან თქვენ დაგიკავშირდებათ უშუალოდ კომპანიის თანამშრომელი. ბანკის ფილიალში მოსვლა საჭირო არ არის. ფულადი სახსრები სწრაფად იქნება გადარიცხული ნებისმიერ საბანკო ბარათზე.

დღეს, ონლაინ სესხის გაფორმება 15 წუთში ძალიან მოსახერხებელია, მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ მაღალ საპროცენტო განაკვეთს.

Zemoagnishnul sabanko organizaciebis momsaxurebit tqven shegidzliat miigot sesxi 15 wutshi. Chven specialurad shevarchiet shemowmebuli safinanso organizaciebi, romlebic gascemen sesxs sxvadasxva saxis tanxebs.

Sesxis misagebad 15 wutshi (maqsimum 1 saatshi), tqven unda airchiot kompania mocemuli siidan da gadaxvidet shercheul kompaniis veb-gverdze. Amis shemdeg, onlain rejimshi tqven unda sheavsot ganacxadi sesxze da miutitot tqveni piradi monacemebi, pasporti da saidentipikacio kodi. Es moqmedeba 5-10 wuts sachiroebs. Shemdeg, tqven unda daelodot bankis mier sesxze dadebit pasuxs, romelic modis mokle teqsturi shetyobinebis saxit an tqven dagikavshirdebat ushualod kompaniis tanamshromeli. Bankis filialshi mosvla sachiro ar aris. Puladi saxsrebi swrafad iqneba gadaricxuli nebismier sabanko angarishze.

Dges, onlain sesxis gaformeba 15 wutshi dzalian mosaxerxebeli, magram yuradgeba miaqciet magal saprocento ganakvets.