მე მჭირდება 300 ლარი

50
10 000+
ვადა

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

ონლაინ სესხები

თანამედროვე ადამიანის ცხოვრების რიტმი ძალაინ სწრაფია და ფულისადმი მოთხოვნადია, ამიტომ ონლაინ სესხი დაბალ პროცენტში არის ძალიან გავრცელებული. ფული საჭიროა პროდუქტის, მოდური ტანსაცმლის, მანქანის მომსახურების, კომუნალური გადასახადების გადახდის, წამლის შეძენის, რემონტისთვის ან საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენად, ელექტრონიკის, სწავლის გადახდის, დასვენების დაგეგმვის და ბევრი სხვა რამისთვის. თქვენ არ მოგიწევთ ყველაფერზე უარის თქმა და ფულის დაგროვება სასურველი ნივთის შესაძენად, რადგან საკმარისია უბრალოდ ავიღოთ ონლაინ სესხი საბანკო ბარათზე. ასეთი ვარიანტი ბევრად ოპტიმალურია, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ონლაინ სესხები სწრაფად. ყოველდღიურად სესხს მიმართავს ასობით ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში. ონლაინ სესხი შეგიძლიათ იპოვოთ ჩვენს ონლაინ გვერდზე. ჩვენ უკვე წელიწადზე მეტია, რაც წარმატებით ვმუშაობთ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს მოქმედი ლიცენზია და ყველა ნებადართული საბუთი მუშაობისთვის,რაც საშვალებას გვაძლევს გავცეთ ონლაინ სესხები ყველა კატეგორიის მომხმარებელზე საბანკო ბარათზე.

ონლაინ სესხის გადარიცხვა საკრედიტო ბარათზე არის ბევრად უფრო მოსახერხებელი გზა მიიღოთ სესხი. რამდენიმე წუთში შესაძლებელია სწრაფად ონლაინ სესხის გაფორმება, როგორც საბანკო ბარათზე ასევე ნებისმიერ სხვა ადგილიდან. ხელს აწერთ ელექტრონულ ხელშეკრულებას, რომელსაც აქვს იურიდიული ძალა.განცხადებაზე დადებითი გადაწყვეტილება მიიღება მოკლე დროში, ამიტომ ნებისმიერ სიტუაციაში თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ონლაინ სესხი სწრაფად. გადარიცვხა შესაძლებელია ნებისმიერ ბანკში, რომელიც მდებარეობს საქართველოში, ამიტომ თანხა შეგვიძლია უბრალოთ მოვხსნათ ბარათიდან. იმის გამო, რომ ონლაინ სესხი არის გამჭირვალე, მისი უპირატესობა საკრედიტო ბარათზე ჩარიცხვა არის არა მხოლოდ მომგებიანი, არამედ უსაფრთხოც.

Tanamedrove adamianis cxovrebis ritmi dzalian swrapia da pulisadmi motxovnadia, amitom onlain sesxi dabal procentshi aris dzalian gavrcelebuli. Puli sachiroa produqtis, moduri tansacmlis, manqanis momsaxurebis, komunaluri gadasaxadebis gadaxdis, wamlis shedzenis, remontistvis an sayopacxovrebo teqnikis shesadzenad, eleqtronikis, swavlis gadaxdis, dasvenebis dagegmvis da bevri sxva ramistvis. Tqven ar mogiwevt yvelaperze uaris tqma da pulis dagroveba sasurveli nivtit shesadzenad, radgan sakmarisia ubralod avighot onlain sesxi sabanko baratze. Aseti varianti  bevrad optimaluria, imitom rom tqven shegidzliat miighot onlain sesxebi swrapad. Yoveldgiurad sesxs mimartavs asobit adamiani chvens qveyanashi. Onlain sesxi shegidzliat ipovot chvens onlain gverdze. Chven ukve weliwadze metia, rac warmatebit vmushaobt saqartveloshi. Chven gvaqvs moqmedi licenzia da yvela nebadartuli sabuti mushaobistvis, rac sashvalebas gvadzlevs gavcet onlain sesxebi yvela kategoriis momxmarebelze sabanko baratze.

Onlain sesxis gadaricxva sakredito baratze aris bevrad upro mosaxerxebeli gza miighot sesxi. Ramdenime wutshi shesadzlebelia swrapad onlain sesxis gapormeba, rogorc sabanko baratze aseve nebismier sxva adgilidan. Xels awert eleqtronul xelshekrulebas, romelsac aqvs iuridiuli dzala. Gancxadebaze dadebiti gadawyvetileba miigheba mokle droshi, amitom nebismier situaciashi tqven shegidzliat miighot onlain sesxi swrapad. Gadaricxva shesadzlebelia nebismier bankshi, romelic mdebareobs saqartveloshi, amitom tanxa shegvidzlia ubralot movxsnat baratidan. Imis gamo, rom onlain sesxi aris gamchirvale, misi upiratesoba sakredito baratze charicxva aris ara mxolod momgebiani, aramed usaprtxoc.

ნახეთ პოპულალური შემოთავაზებები